Huishoudelijk reglement

Rechten en plichten van de leden

Artikel 1

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn, met uitzondering van vergaderingen van commissies en vergaderingen van het bestuur.

Artikel 2

 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen, en aanmelding als lid bij een andere tennisvereniging direct schriftelijk dan wel per e-mail aan de secretaris ledenadministrateur door te geven.
 2. Een afmelding als lid van Ativu, dient altijd schriftelijk te gebeuren en wel vóór 1 december van het actuele seizoen. Bij afmelding ná deze datum worden administratie kosten in rekening gebracht.
 3. De leden dienen zich strikt te houden aan de geldende reglementen en aan de schriftelijke mededelingen en mondelinge aanwijzingen van het bestuur evenals aan de aanwijzigingen van diegenen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen.


Aanmelding als lid van de vereniging

Artikel 3

Op het aanmeldingsformulier zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten dienen onderstaande gegevens vermeld te worden.

 1. naam, voornamen en geboortedatum.
 2. adres, postcode en woonplaats .
 3. speelsterkte en indien van toepassing,lidmaatschap van andere tennisverenigingen.
 4. het nummer van de bank of postbankrekening voor de incasso van de contributie.
 5. het telefoonnummer en eventueel het e-mail adres.
 6. Het inleveren van een pasfoto vlg. kwaliteitseisen van de KNLTB.


Samenstelling en kandidaatstelling van het Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van drie, te bepalen door een Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
 2. Elk bestuurslid treedt na een periode van drie jaar af. Periodiek aftredende bestuursleden zijn, bij kandidaatstelling, direct herkiesbaar.
 3. Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris.
 4. Kandidaatstelling voor een door een Algemene Ledenvergadering te verkiezen bestuursfunctionaris door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele (her)benoeming zullen aanvaarden. De namen van door het bestuur te stellen kandidaten moeten op de convocatie van een Algemene Ledenvergadering worden vermeld.
 5. Kandidaatstelling door de leden kan tot drie dagen voor een Algemene Ledenvergadering geschieden door middel van inlevering bij de secretaris van een daar toe strekkende verklaring.


Verplichtingen van het bestuur

Artikel 5

Het bestuur is verplicht:

 1. Uitvoering te geven aan besluiten van een Algemene Ledenvergadering.
 2. Zorg te dragen voor de naleving van de statuten en reglementen en alle geldende reglementen en regelingen tijdig aan de leden bekend te maken en deze geheel in het clubgebouw op te hangen.
 3. Het verenigingsarchief op overzichtelijke wijze bij te houden. In het verenigingsarchief zijn onder meer opgenomen: afschriften van in en uitgaande stukken, het ledenbestand, presentielijsten en notulen van Algemene Ledenvergaderingen en notulen van vergaderingen van het bestuur.
 4. Tot inning van contributies en bijdragen en tot betaling van de door de vereniging verschuldigde bedragen.
 5. Zoveel mogelijk de hand te houden aan de door een Algemene Ledenvergadering goedgekeurde posten van de begroting. In bepaalde gevallen kan het bestuur een bedrag van maximaal € 4.537,- besteden aan onvoorziene uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen, of waarvoor geen gelden zijn gereserveerd, onder voorwaarde dat de vereniging hierdoor niet langer dan een jaar gebonden wordt.
 6. Het verenigingsbeleid, zoals in de beleidsnota's omschreven, regelmatig te toetsen en door de algemene ledenvergadering te laten bekrachtigen.


Vergaderingen van het bestuur

Artikel 6

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dat wensen. De voorzitter is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, evenals de vergadering te schorsen of te verdagen.
 2. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste drie dagen voor de datum van de vergadering.
 3. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste twee bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen acht en twintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.


Commissies

Artikel 7

 1. De kascommissie bestaat uit drie leden. De commissie onderzoekt de financiële rekening en verantwoording van het bestuur en brengt hiervan verslag uit op een Algemene Ledenvergadering. De leden van de kascommissie kunnen drie achtereenvolgende jaren zitting hebben. Ieder jaar wordt tenminste een lid vervangen.
 2. Bestuursleden worden in hun taak ondersteund door commissies die hun werkzaamheden uitvoeren onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 3. Commissieleden worden aangezocht door het bestuur en benoemd door een Algemene Ledenvergadering voor de periode van twee jaar. Indien noodzakelijk, kunnen vacatures die in de loop van het jaar ontstaan, door het bestuur worden opgevuld.
 4. De in te stellen commissies en de hiervoor aangezochte leden dienen op de convocatie van een Algemene Ledenvergadering te worden vermeld.
 5. Kandidaatstelling voor een door een Algemene Ledenvergadering te benoemen commissielid kan tot drie dagen voor een Algemene Ledenvergadering schriftelijk geschieden bij de secretaris.
 6. De samenstelling van een commissie zal door stemming worden bepaald indien het bestuur bij het behandelen van dit agendapunt op een Algemene Ledenvergadering oordeelt dat er voor enige commissie meer kandidaten dan vacatures zijn.

 

Contributievormen en contributiebetaling

Artikel 8

 1. Behalve de in artikel 4, lid 1 van de statuten vastgestelde lidmaatschapdefinities kent de verenging nog een aantal aparte contributievormen voor aspiranten, studenten, gezinnen en het combi-lidmaatschap.
 2. Voor de jongste jeugd berekent de vereniging een aspirantentarief. Hiervoor komen kinderen in aanmerking die op de eerste januari van het verenigingsjaar de tienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
 3. Seniorleden die een dagstudie volgen en waarvan de lasten voor rekening komen van de ouders c.q. verzorgers kunnen in aanmerking komen voor het 'studententarief'.
 4. Voor een gezinsabonnement komen in aanmerking: ouders c.q. verzorgers, evenals inwonende en studerende (uitwonende) kinderen waarvan de lasten voor rekening van de ouders c.q. verzorgers zijn.
 5. De inning van de contributie wordt in principe verkregen door automatische incasso. In uitzonderingsgevallen dienen leden die geen gebruik maken van deze regeling het totale contributiebedrag, vóór 1 maart van elk verenigingsjaar, aan de penningmeester voldoen.

 

Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 9

 1. Bij de convocatie voor een Algemene Ledenvergadering dienen de notulen en de presentielijsten van de voorgaande Algemene Ledenvergadering evenals de jaarrekening en de begroting van het volgende verenigingsjaar aan de leden verstrekt te worden.
  Voor hen die over een internetadres beschikken zijn deze stukken te raadplegen op de website van de vereniging. Aan ieder ander worden deze op verzoek toegezonden.
 2. Voorstellen van de zijde van de leden dienen tenminste zeven dagen voor een Algemene Ledenvergadering schriftelijk, ondertekend door tenminste vijf leden, bij de secretaris te worden ingediend.
 3. Bij een Algemene Ledenvergadering dienen afzonderlijke, duidelijk aangegeven, presentielijsten aanwezig te zijn voor stemgerechtigde leden, juniorleden en ondersteunende leden.
 4. Bij schriftelijke stemming wordt uit de aanwezige leden een stembureau benoemd. Het bureau controleert voor aanvang van een stemming de presentielijst der stemgerechtigde leden en ziet toe op een juist verloop van de stemming.
 5. Een Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van de ledenvergadering of door de voorzitter voor maximaal vijftien minuten worden geschorst voor onderling beraad.
 6. Een algemene Ledenvergadering bepaalt voor elk verenigingsjaar, op voorstel van het bestuur:
  (1) het maximale aantal leden.
  (2) de jaarlijkse contributies.
  (3) de hoogte van het entreegeld.
  (4) het investeringsplan waarin wordt bepaald wanneer het noodzakelijk te plegen groot onderhoud dient te worden doorgevoerd.
  (5) de bijdrage die leden dienen te voldoen voor het deelnemen aan competities.
  (6) de bijdrage die aan leden wordt verstrekt die voor clubtraining in aanmerking komen.

 

Slotbepalingen

Artikel 10

Leden kunnen op verzoek een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de secretaris ontvangen.

 

Artikel 11

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijke reglement dienen in de convocatie van een Algemene Ledenvergaderingen opgenomen te worden. Schriftelijke voorstellen hiertoe, ondertekend door tenminste vijf leden, dienen tenminste dertig dagen voor een Algemene Ledenvergadering bij de secretaris te worden ingediend.

 

Artikel 12
Bestuursleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. De af te dragen K.N.L.T.B. contributies voor bestuursleden, ereleden en leden van verdienste komen voor rekening van de vereniging.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d.2 november 1999 en laatst gewijzigd door de Algemene Ledenvergaderingen van 30 januari 2002, 4 februari 2004, 25 januari 2005 en 24 januari 2006.

 

 


Wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2002

Vervallen:

Artikel 8

e. Aan leden die deelnemen aan het automatische incasso systeem (waarbij de contributie in meerdere termijnen wordt geïnd) alsmede aan leden die er voor zorgen dat het contributie bedrag vóór 1 februari van elk verenigingsjaar is bijgeschreven op de rekening van de penningmeester, wordt een korting op het contributiebedrag verleend.
f. Leden die geen gebruik maken van de bovenstaande kortingsregelingen ontvangen in de eerste week van februari van elk verenigingsjaar een acceptgiro voor het totale contributiebedrag. Dit bedrag dient vóór 1 maart van elk verenigingsjaar te worden voldaan.


Artikel 9

(2) de jaarlijkse contributies en de te verlenen kortingen.

Wordt veranderd in:

(2) de jaarlijkse contributies.


Wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering van 4 februari 2004

Toegevoegd aan Artikel 8

e. De inning van de contributie wordt in principe verkregen door automatische incasso. In uitzonderingsgevallen kunnen leden die geen gebruik maken van deze regeling het totale contributiebedrag. vóór 1 maart van elk verenigingsjaar aan de penningmeester voldoen.

Toegevoegd aan Artikel 9

a. Bij de convocatie voor een Algemene Ledenvergadering dienen de notulen en de presentielijsten van de voorgaande Algemene Ledenvergadering evenals de jaarrekening en de begroting van het volgende verenigingsjaar aan de leden verstrekt te worden.
Voor hen die over een internetadres beschikken zijn deze stukken te raadplegen op de website van de vereniging. Aan ieder ander worden deze op verzoek toegezonden.


Wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2005

Toegevoegd aan Artikel 2

b. Een afmelding als lid van ATIVU, dient altijd schriftelijk te gebeuren en wel vóór 1 december van het actuele seizoen. Bij afmelding ná deze datum worden administratie kosten in rekening gebracht.


Wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2006

Huishoudelijk reglement 2013 Pagina 6

Toegevoegd aan Artikel 3

f. Het inleveren van een pasfoto vlg. kwaliteitseisen van de KNLTB.


Wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 2011.

Toegevoegd aan Artikel

g. Bij ziekte en of een blessure waarvan de herstel periode gedurende het contributie tijdvak langer dan 3 maanden zal duren, kan een schriftelijk verzoek tot gedeeltelijke vrijstelling van de contributie, aan de penningmeester worden ingediend.


Wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2013.

Toegevoegd aan Artikel 8

h. Bij ziekte en of een blessure waarvan de herstel periode gedurende het contributie tijdvak langer dan 3 maanden zal duren, kan een schriftelijk verzoek tot gedeeltelijke vrijstelling van de contributie, aan de penningmeester worden ingediend.
Aan de toepassing en uitvoer hiervan wordt geen terugwerkende kracht verleend.


Wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2015.

Toegevoegd aan Artikel 8

a. Invoering combi-lidmaatschap. Dit wordt verleend aan leden die bij een andere vereniging een KNLTB lidmaatschap hebben en alléén gedurende het competitietijdvak aan de competitie bij Ativu deelnemen.