Baanreglement

Artikel 1. Wanneer zijn de banen beschikbaar.

In beginsel zijn de banen, in de periode van 1 april tot in principe 1 oktober, dagelijks beschikbaar van 09.00 tot 23.00 uur. Mochten de weersomstandigheden het toelaten kan besloten worden het park ook na 1 oktober nog even open te houden, alléén zal er dan geen kantineservice worden verleend.

Bij voldoende belangstelling en barbezetting, d.w.z. bij een minimale bezetting van twee banen, en openstelling van de bar, kan er tot 21.00 uur verzocht worden de baanverlichting te ontsteken.

Op zaterdagen en zondagen zullen de banen slechts geopend zijn van 10.00 uur tot 20.00 uur, dit met uitzondering van eventueel te verspelen competitiewedstrijden en te houden evenementen.


Artikel 2. Baanonderhoud.

Bij werkzaamheden aan de banen door de groundsman zijn de gebruikers verplicht de banen te verlaten, indien de groundsman hierom verzoekt.
De leden zijn verplicht na het spelen de banen te vegen en zonodig te walsen.


Artikel 3. Kleding

De leden zijn verplicht tennisschoeisel en passende tenniskleding te dragen.


Artikel 4. Wijze van reserveren.

Op het baanreserveringsbord in het clubhuis kunnen leden door het plaatsen van hun spelerspas, die door de K.N.L.T.B of vereniging is afgegeven, een baan voor maximaal 45 minuten reserveren.
Reserveren is alleen mogelijk met een op naam gestelde spelerspas, uitgegeven voor het jaar waarvoor de reservering van toepassing is.
Men dient altijd in te reserveren voor de baan die het eerst vrijkomt.
Bij arriveren in een tussengelegen tijdstip vindt reservering plaats voor het eerst volgende 15 minutenmoment, men mag dan wel al gebruik maken van de baan indien deze vrij is.
Men kan met minimaal 2 en maximaal 4 leden een baan reserveren, voorwaarde is wel dat de leden waarvoor de reservering geld aanwezig zijn en blijven tot de partij begint.
Indien bij geringe belangstelling een enkelspel wordt begonnen, mag dit enkelspel worden uitgespeeld.
Indien 2 leden een baan hebben gereserveerd en er tussen het tijdstip van reservering en het begin van de partij een toeloop ontstaat, kunnen 2 wachtende leden alsnog op deze baan hun spelerspas bijhangen.
Indien er wachtende leden zijn, mag alléén baan 3 voor enkelspel worden gebruikt.
Speelt men, zonder hiervoor een spelerspas te hebben ingehangen en de onder artikel 8 van dit reglement van toepassing zijnde introductieregel is niet van toepassing, dan wordt aangenomen dat men niet speelgerechtigd is en dient men de baan onmiddellijk te verlaten.
Indien er geen wachtende leden zijn, mag men niet opnieuw inschrijven. Men speelt gewoon verder totdat andere leden van de baan gebruik wensen te maken.


Artikel 5. Voorrangsregeling.

Op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 18.45 uur dienen junioren die basisschool onderwijs volgen de banen 1, 2, 3, 4 en 5 te verlaten indien hierom door andere leden wordt verzocht.


Artikel 6. Feestdagen en vakantieperiode.

De voorrangsregeling genoemd in artikel 5 is niet van toepassing in de vakantieperiode van het basisschool onderwijs. Indien algemeen erkende feestdagen op een van in artikel 5 genoemde dagen vallen, is dit artikel eveneens van toepassing.


Artikel 7. Samenwerkingsverband.

In het kader van een samenwerkingsverband is het de juniorleden van de verband vereniging toegestaan om onder de zelfde condities als de juniorleden van ATIVU gebruik te maken van de tennisbanen.Voor reservering van de banen dienen deze juniorleden hun eigen ledenpas te gebruiken en op het reserveringsbord in te hangen . Deze regeling is alléén van toepassing indien zij spelen samen met een Ativu lid.


Artikel 8. Het introduceren van niet-leden.

Het introduceren van niet-leden is alleen toegestaan van 09.00 tot 18.00 uur, mits er geen wachtende leden zijn en men zelf met de geïntroduceerde speelt. De wijze van inschrijven dient te geschieden conform artikel 4.
Men dient de naam van het lid en niet-lid te vermelden op het speciaal daarvoor aanwezig formulier naast het reserveringsbord.
Een niet-lid kan maximaal 3 maal per tennisseizoen worden geïntroduceerd.
De kosten bedragen € 5,- per introductie. Dit bedrag dient aan de kantinebeheerder te worden voldaan.


Artikel 9. Algemeen.

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of beschadigen van andermans eigendommen in het clubgebouw en op het tenniscomplex.
Er zijn dagen en tijdstippen dat de banen gereserveerd zijn voor deelnemers aan training, toernooien, competities e.d. Reserveringen zullen door het bestuur op een afzonderlijk overzicht vermeldt worden.
Training mag alleen plaatsvinden door de officieel door de vereniging erkende trainer of een door hem aangewezen persoon.


Bij problemen met betrekking tot het baanreglement kunnen de leden zich schriftelijk wenden tot het bestuur.